Consulta prèvia a l'elaboració de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i subsòl (ORPIME)

Consulta pública amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma

Antecedents

En data 28/04/2022, la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, ha dictat un decret concedint un recurs tècnic per a la implementació de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsol (ORPIME) a favor de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Per Decret d'Alcaldia de data 30 d’agost de 2022 s'ha resolt incoar expedient per a l’aprovació d’ordenança municipal reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsol (ORPIME).

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

El municipi de Montcada i Reixac manca d’una Ordenança d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl. És necessari tenir una ordenança que reguli la intervenció municipal en els actes de transformació o utilització del sòl, del subsol i del vol; mitjançant establiment dels procediments i els requisits per a la tramitació segons el règim d’intervenció que correspongui. A més, resulta oportú adequar els règims d’intervenció de les obres i els requisits, a les normatives generals i sectorial que li siguin d’aplicació.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb aquesta iniciativa es pretén facilitar la tramitació als ajuntaments, però també a la resta d’operadors, vol ser una eina sistemàtica, racional i integradora que permeti localitzar i conèixer, de forma fàcil i ràpida, la regulació tant de la informació urbanística com de la tramitació del procediment segons les particularitats de les tipologies de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

Els objectius que es persegueixen

L’ORPIME té com a finalitat establir els diferents règims d’intervenció administrativa en les obres que és realitzin en el terme municipal de Montcada i Reixac, i regular llur procediment. Els procediments d’intervenció municipal tenen per objecte verificar la legalitat dels aspectes urbanístics i d’altres aspectes que la normativa atribueix expressament a la competència municipal. Serà objecte de control mitjançant llicència urbanística o règim d’intervenció equivalent.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions que puguin tenir interès.

Es podran trametre les opinions al respecte fins al 29 de setembre de 2022.

Les propostes i suggeriments es podran trametre per correu electrònic a l’adreça:  participaciociutadana@montcada.org


 FINALITZAT EL TERMINI DE CONSULTA PRÈVIA NO S'HA REBUT CAP APORTACIÓ

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Decret d'inici del procediment per a l'elaboració de l'Ordenança pdf