Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità a la Zona 15 de Terra Nostra

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:
L’Ajuntament té la intenció de redactar i tramitar una modificació puntual del Pla general metropolità a la Zona 15 de Terra Nostra, també anomenada Santa Maria de Montcada, situada a ponent del Turó de Montcada, entre la riera de Sant Cugat, al nord; el barri de Font Pudenta, al est; l’antiga carretera de Barcelona, al oest, i el polígon del Coll de Montcada al sud comprenent una superfície aproximada de 535.069 m2.

L’objecte de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de Terra Nostra serà ordenar aquest àmbit per crear una nova façana residencial a l’avinguda del Vallès, nous parcs urbans al servei del tot el municipi amb vocació de connector paisatgístic i ambiental al llarg de la Riera de Sant Cugat i la façana del barri al Turó de Montcada i el seu Parc natural.

Analitzades les característiques de l’àmbit de la MPGM de Terra Nostra, s’ha constatat una manca d’execució dels sistemes urbanístics previstos pel planejament vigent PGM de 1.976) que ha provocat la implantació d’usos i activitats provisionals i precàries, i la manca de l’adequada urbanització i dotació de serveis de l’àmbit, especialment pel què fa a les zones verdes i equipaments públics. Tot i la gran centralitat metropolitana de l’àmbit per l’accessibilitat a infraestructures d’alta capacitat com són l’avinguda del Vallès (antiga N-150) i la línia de ferrocarril de Manresa, els fronts del barri no configuren una ordenació urbanística completa i adient com a peça situada en l’enclavament entre el Turó de Montcada i la Riera de Sant Cugat.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
La modificació del Pla General Metropolità pretén dotar al municipi d’un instrument de planejament que permeti el desenvolupament urbanístic sostenible del barri, donant solució a les problemàtiques detectades en aquest àmbit, i establint els mecanismes urbanístics necessaris per fer front al canvi climàtic i a la situació d’inundabilitat de gran part del barri.

Els objectius que es persegueixen:
La modificació puntual del Pla general metropolità de Barcelona tindrà els objectius següents:
- Garantir la màxima protecció dels elements ambientals i paisatgístics d’interès, i dotar el barri dels instruments urbanístics necessaris per fer front al canvi climàtic en el marc d’un desenvolupament urbanístic sostenible i la situació d’inundabilitat existent.
- Desenvolupar una nova Avinguda Metropolitana amb diversitat d’usos residencials i comercials, seguint les directrius establertes pel Pla director urbanístic metropolità de Barcelona com a avinguda metropolitana i futur eix verd.
- Permetre la màxima connectivitat del barri en favor de la mobilitat metropolitana i el transport públic, i establint la prioritat pels vianants i bicicletes.
-Preveure els mecanismes necessaris de gestió urbanística que permetin l’obtenció i execució dels sòls qualificats com a sistemes urbanístics públics amb l’objectiu de fer realitat un nou Parc urbà a la Riera de Sant Cugat i una nova zona verda d’accés al Turó de Montcada i el seu Parc natural.
- Conservar el caràcter residencial de l’àmbit, reconeixent les edificacions preexistents, possibilitant nous usos dotacionals i estudiant la possible desafectació viària en la mesura del possible dels carrers Reixac i Riera.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS
En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions que puguin tenir interès. Per tal d’afavorir i facilitar la participació es posa a disposició dels ciutadans en la seu electrònica de l’Ajuntament un avanç de la modificació puntual en el qual s’exposen els antecedents i objectius de la modificació.

Es podran trametre les opinions al respecte durant un mes a partir de la seva publicació a la web de Montcada Participa FINS AL 21 D'OCTUBRE DE 2022.

El proper dilluns dia 3 d’octubre a les 19:00 h, al Casino de Terra Nostra, està convocada una Assemblea pública per explicar als veïns el projecte.

Les propostes i suggeriments es podran trametre per correu electrònic a l’adreça: participaciociutadana@montcada.org


FINALITZAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ, S'HAN REBUT 15 PROPOSTES I/O SUGGERIMENTS QUE PODEU CONSULTAR EN EL DOCUMENT AMB EL RECULL DE LES APORTACIONS PRESENTADES PER LA CIUTADANIA. 

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Informe propostes presentades per la ciutadania pdf
Decret Alcaldia pdf
Plànol 1 pdf
Plànol 2 pdf