Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità Zona 21 Terra Nostra

Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració de les normes, i amb caràcter previ a la confecció dels nous textos, es porta a terme aquesta consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i les organitzacions més representatives que puguin tenir interès.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:
L’Ajuntament té la intenció de redactar i tramitar una modificació del Pla general metropolità a la Zona 21 de Terra Nostra per tal de solucionar la problemàtica
urbanística i legal en la que es troba l’àmbit com a conseqüència de l’existència de diversos pronunciaments judicials que van anul·lar els instruments de planejament i de gestió urbanística que havien estat aprovats definitivament entre els anys 2003 i 2006.

Aquestes sentències son la número 993 de la secció tercera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 22 de novembre de 2007( recurs 577/2004)) i la número 137 de data 20 de febrer de 2009 (recurs 5/2005) que van declarar nul·les la delimitació poligonal, l’adquisició pels propietaris de la UA2 dels sòls lliures centrals, la indicació de les superfícies reservades per sistemes, l’exoneració de les UA2 i UA3 de l’obligació de cedir el 10% de l’aprofitament urbanístic i van declarar la inviabilitat econòmica de l’actuació.

La modificació puntual del Pla general metropolità ha de definir noves àrees que possibilitin la cessió de sòl amb destí a parc forestal preveient un model residencial capaç de generar una nova centralitat en aquest àmbit i compensar la cessió com a zona verda dels sòls no edificats en aquells àmbits de dificultat manifesta d’implantació, així com establir una delimitació poligonal equilibrada econòmicament
que permeti el desenvolupament del sector.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
La modificació del Pla General Metropolità pretén dotar al municipi d’un instrument de planejament que permeti el desenvolupament urbanístic del sector, donant compliment als pronunciaments judicials que han declarat nul·la la modificació puntual del Pla general metropolità al sector est de la zona 21 de Terra Nostra que va ser aprovada definitivament en data 1 de març de 2004.

Els objectius que es persegueixen:
La modificació puntual del Pla general metropolità de Barcelona té els objectius següents:
- Establir un model urbà sostenible, capaç d’integrar-se en les característiques físiques de l’entorn i dotar de continuïtat al sistema urbà consolidat.
- Obtenir com a sòl lliure d’edificació el màxim de sòl possible assegurant que es disposen en continuïtat amb el sistema d’espais oberts de l’entorn.
- Generar una nova centralitat sobre l’eix de la carretera N-150 en coherència amb el previst al nord de la via.
- Completar el teixit urbà plurifamiliar en les sòls aptes pel desenvolupament situats al nord de l’àmbit que correspon amb les àrees més planeres del sector.
- Dotar el sector d’una reserva important d’habitatge protegit genèric i específic a fi i efecte de donar resposta a les necessitats de la ciutat i del sector en matèria d’habitatge de lloguer.


PRESENTACIÓ D’APORTACIONS 
ATENCIÓ: S'AMPLIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ FINS AL 7 DE JUNY DE 2022 

Les propostes i suggeriments es podran trametre per correu electrònic a l’adreça: participaciociutadana@montcada.org

 FINALITZAT EL TERMINI: s'han presentat 15 aportacions

Si vols participar inicia sessió. En cas que no estiguis registra't pots fer-ho aquí