Consulta prèvia sobre l'aprovació del Reglament municipal d'accés a l'habitatge

Antecedents: S'ha resolt incoar expedient per a l’aprovació del reglament municipal d’accés a l’habitatge de Montcada i Reixac.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació apareix de la dificultat de trobar mecanismes objectius en la legislació autonòmica que doni resposta a les necessitats del nostre municipi per a la justa i correcta aplicació dels criteris d’accés a l’habitatge públic gestionat per l’ajuntament, que s’espera resoldre mitjançant l’aprovació d’un reglament municipal que ho estableixi.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa: Amb aquesta iniciativa el que es pretén solucionar és que tant els treballadors municipals com els usuaris dels habitatges posats a disposició sàpiguen i coneguin els drets i els deures d’ambdues parts alhora d’accedir a habitatges a través de la oficina local d’habitatge de Montcada i Reixac.

Els objectius que es persegueixen: Amb aquesta iniciativa el que es pretén és poder disposar d'una eina que garanteixi que l’actuació administrativa  compleix amb els principis de lliure concurrència, transparència, no discriminació, eficiència i protecció del patrimoni municipal. 

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

Es podran trametre les opinions al respecte fins el dia  13 de maig 2022.

Les propostes i suggeriments es podran trametre per correu electrònic a l’adreça:

 participaciociutadana@montcada.org

 FINALITZAT EL TERMINI DE CONSULTA PRÈVIA NO HA HAGUT CAP APORTACIÓ

 

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Consulta prèvia pdf