Revisió de les infraccions i sancions en matèria d’abocament de residus de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana a l'espai públic

Consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma a aprovar

Antecedents

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 d'abril de 2019, va aprovar la revisió de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública, que havia estat aprovada l’any 2007.

A la revisió en profunditat que es va portar a terme l’any 2019 no es van revisar la relació de les possibles infraccions comeses, i l’ordenança estableix unes infraccions i unes sancions, amb caràcter general, per a totes les vulneracions de l’ordenança i, en el desenvolupament i l’aplicació de la mateixa, s’ha fet evident que les infraccions en matèria d’abocament de residus suposen un tipus d’infracció que, per la seva naturalesa i característiques diferenciades, és convenient tractar-les de manera separada a la resta d’infraccions.

En conseqüència, aquest tractament específic per a les infraccions en matèria d’abocament de runes, pot comportar l’aprovació d’unes sancions adequades al perjudici que causen a la comunitat, sempre dintre dels límits de l’article 141 de la LRBRL.

Això comportaria la creació d’un nou article específic per a la regulació de les infraccions en matèria d’abocament de residus, amb la gradació d’infraccions lleus, greus i molt greus en aquesta matèria, i també d’un nou precepte que estableixi les sancions corresponents a aquestes infraccions en matèria d’abocament de residus.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La voluntat de regular de manera adequada la reacció de l’administració davant els abocaments de runes i residus a la via pública recomana elaborar una tipificació específica per aquesta mena d’actuacions, per tal d’evitar perjudicis i mantenir la convivència.

S’ha de tenir en compte que per tal de donar compliment a la disposició final octava de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, caldrà elaborar i aprovar una ordenança específica de residus, que obligarà a segregar-la de la de convivència;  però atès que serà més complexa i que encara no està del tot definida, es realitza aquesta acció prèvia d’actualitzar les infraccions i sancions en matèria de residus.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Vist que s’ha posat de manifest per part dels responsables de l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica la necessitat d’actualitzar el règim d’infraccions i sancions de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública en la matèria d’abocament de residus, amb la modificació de l’ordenança es vol ajustar la regulació de les infraccions i sancions pels abocaments incontrolats de residus.

Els objectius que es persegueixen

Es persegueix millorar la regulació d’aquestes qüestions per tal de reduir els abocaments incontrolats de residus a la via pública el màxim possible i reduir el seu impacte.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions que puguin tenir interès.

Es podran trametre les opinions al respecte fins al 29 de setembre de 2022.

Les propostes i suggeriments es podran trametre per correu electrònic a l’adreça: participaciociutadana@montcada.org


  FINALITZAT EL TERMINI DE CONSULTA PRÈVIA NO S'HA REBUT CAP APORTACIÓ

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Decret d'inici del procediment de revisió de l'ordenança pdf