Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació del Pla General Metropolità del Turó de la Vista Rica

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

L’Ajuntament de Montcada i Reixac té la intenció de redactar i tramitar una modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit situat a l’entorn del Turó de la Vista Rica, amb l’objectiu de crear un nou Parc urbà en aquest punt central del municipi. L’àmbit ve delimitat pels carrers de Domènec Fins, Sant Jaume i Sant Sebastià, així com la línia de ferrocarril de Puigcerdà i l’autopista C-33.

L’objecte de la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit del barri de la Vista Rica és l’obtenció i urbanització del Parc urbà al voltant del Turó de la Vista Rica com a Parc central de Montcada centre, fent-lo accessible des dels vials perimetrals i obrir-lo a la ciutadania del municipi. 

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

La modificació del Pla General Metropolità pretén dotar al municipi d’un instrument de planejament que permeti el desenvolupament urbanístic sostenible del barri, donant solució a les problemàtiques detectades en aquest àmbit, i establint els mecanismes urbanístics necessaris per fer front als reptes necessaris com són l’obtenció d’un gran Parc urbà central a Montcada centre i la regulació necessària de les diverses zones edificables al seu entorn.

 Els objectius que es persegueixen:

La modificació puntual del Pla general metropolità de Barcelona a l’àmbit del barri de la Vista Rica de Montcada i Reixac tindrà els objectius següents:

  • Garantir els mecanismes urbanístics necessaris per la creació del Parc urbà central de la Vista Rica de Montcada centre, amb l’obtenció dels sòls necessaris i la seva correcta urbanització al servei de la ciutadania de Montcada i Reixac, fent-lo accessible des dels diversos punts d’accés.
  • Desenvolupar la normativa urbanística de regulació de les parcel·les edificables a l’entorn del Parc urbà, sigui la zona 15 com la zona 13b adjacent.
  • Preveure els mecanismes urbanístics de gestió i execució urbanística per la desafectació dels sòls actualment afectats de sistema d’espais lliures, equipaments públics i sistema viari, que en permeti la seva obtenció en els casos necessaris i el seu alliberament per altres usos, en els casos que no ho siguin per l’ordenació urbanística prevista pel nou planejament.
  • Preveure una nova regulació urbanística del barri que prioritzi els instruments i mecanismes per la seva preservació ambiental i la lluita contra el canvi climàtic, alhora que permeti la conservar del caràcter residencial de l’àmbit, reconeixent les edificacions preexistents, possibilitant la mixtura d’usos i estudiant la possible desafectació viària en la mesura del possible del carrer Sant Sebastià.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS:

 En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions que puguin tenir interès. Per tal d’afavorir i facilitar la participació es posa a disposició dels ciutadans en la seu electrònica de l’Ajuntament un avanç de la modificació puntual en el qual s’exposen els antecedents i objectius de la modificació.

Es podran trametre les opinions al respecte durant un mes a partir de la seva publicació a la web de Montcada Participa FINS EL 25 DE NOVEMBRE.

Les propostes i suggeriments es podran trametre per correu electrònic a l’adreça: participaciociutadana@montcada.org


FINALITZAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ, S'HAN REBUT 11 PROPOSTES I/O SUGGERIMENTS QUE PODEU CONSULTAR EN EL DOCUMENT AMB EL RECULL DE LES APORTACIONS PRESENTADES PER LA CIUTADANIA.