Revisió i actualització de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals

Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració de les normes, i amb caràcter previ a la confecció dels nous textos revisats, s'ha dut a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i veïnes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per les normes que es revisen.

Antecedents: Per Providència de l'Alcaldia s'ha resolt incoar expedient per a la revisió i actualització de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals. Després de transcorreguts més de deu anys des de l’aplicació i entrada en vigència de l'ordenança es fa necessari revisar i actualitzar el seu contingut per adaptar-la als canvis socials i a les necessitats expressades pels veïns, pels responsables municipals i pels diferents operadors. En especial es planteja la modificació d'alguns preceptes per protegir el mobiliari urbà, per regular la possibilitat de substituir les sancions per la realització de treballs en benefici de la comunitat, i per adaptar l'ordenança a la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació: En aquest moment, es considera necessari actualitzar el contingut de l'ordenança a les actualitzacions normatives i fer les millores que suposa quant a la salut pública i dels animals. Els objectius que es persegueixen: Millorar la regulació de la vigent ordenança municipal, actualitzar el seu contingut d'acord amb les normes publicades darrerament i corregir algunes situacions que s'han detectat en l'aplicació de la norma. Alternatives: S’estudiaran les alternatives que es puguin presentar.

Presentació aportacions a la fase de consulta prèvia: La presentació d'aportacions a la consulta prèvia va finalitzar el 18 de maig de 2020. Els suggeriments i propostes s'ha rebut a través del correu electrònic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana oac

PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS Del 2 de juny i fins al 21 de juliol va estar obert el termini de presentació d'al·legacions.

APROVACIÓ DEFINITIVA:

L'ordenança va ser aprovada de forma definitiva pel Ple municipal del 23 de setembre de 2020 i va ser publicada al BOPB del 5 d'octubre de 2020