Aprovació del reglament de la comissió municipal de Patrimoni Cultural

Amb l'objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d'elaboració de les normes, i amb caràcter previ a la confecció dels nous textos, es porta a terme una consulta pública per recollir l'opinió dels veïns i les organitzacions més representatives que puguin tenir interès.

Antecedents: Per Decret d'Alcaldia de data 29 de maig de 2020 es va resoldre incoar expedient per a l'aprovació del reglament de la comissió municipal de Patrimoni Cultural.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació: La necessitat i oportunitat de la seva aprovació neix amb l'aprovació definitiva en data 3 de maig de 2019 del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni del municipi.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa: Amb aquesta iniciativa el que es pretén és poder disposar d'un òrgan col·legiat que vetlli per respectar els valors dels béns catalogats en l'esmentat Pla especial.

Els objectius que es persegueixen: Aquest reglament té per objecte regular la composició, funcionament i competències de la Comissió Assessora del Patrimoni de Montcada i Reixac com a òrgan d'estudi, debat i informe de davant actuacions sobre els béns catalogats en l'esmentat Pla Especial.

PRESENTACIÓ D'APORTACIONS
En compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions que puguin tenir interès.

Finalitzat el termini de presentació d'aportacions, podeu consultar el document amb el recull de propostes presentades per ciutadania i entitats.

Aprovació inicial del Reglament de la Comissió municipal de Patrimoni Cultura al Ple del dia 25 de juny de 2020
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS

Les al·legacions s'han recollit fins al dia 21 d'agost de 2020. a través del correu electrònic de l'adreça de l'Oficina d'Atenció Ciutadana oac@montcada.org

Més informació sobre: Catàleg Patrimoni Montcada

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha publicat, el 17 de setembre de 2020, el text definitivament aprovat del Reglament de la Comissió Municipal del Patrimoni, que entra en vigor a partir d'aquest mateix dia.