Consulta prèvia sobre l'ordenança de Transparència i administració electrònica

Es va obrir una consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i veïnes i les entitats sobre la nova ordenança que regularà la transparència i administració electrònica, que va finalitzar el dia 15 de juliol de 2020.

Antecedents: Per Decret de l'Alcaldia de 29 de juny de 2020 es va resoldre incoar expedient per a l'aprovació de l'Ordenança municipal de transparència i administració electrònica. Durant els últims anys s'han anat promulgant diferents normes que han implantat l'administració electrònica, com també han regulat la transparència. Aquestes normes, de caràcter general, precisen, pel que fa alguns dels seus aspectes, d'un desenvolupament i una organització interna per part dels ens destinataris, en aquest cas, de l'ajuntament; desenvolupament i organització que pot portar a terme en virtut de les seves potestats amb l’objectiu de fixar els criteris generals i les regles específiques per a l’ús dels mitjans electrònics per l’Ajuntament de Montcada i Reixac. L'article 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, disposa que les entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb el veïnat, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes ciutadanes".

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació: La llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, instaura l'administració electrònica i estableix els pilars fonamentals a tenir en compte, i mitjançant ordenança municipal s'han de regular internament alguns d'aquests processos. El RDL 11/2018, de 31 d'agost, va modificar l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 pel que fa a alguns aspectes de l'administració electrònica, i va fixar que les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic produiran efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020, pel que procedeix disposar de l'ordenança municipal al temps de l'entrada en vigor d'aquestes matèries de l'administració electrònica.

Els objectius que es persegueixen: La plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa a l'Ajuntament, que es realitzarà mitjançant la disposició dels continguts de l'ordenança en elaboració, que tractarà dels instruments fonamentals per a l’accés electrònic a les administracions públiques: el portal d’Internet, la seu electrònica, el registre electrònic, l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres i el tauler d’anuncis. L'ordenança ha de regular així mateix la gestió electrònica dels procediments administratius, recollint els sistemes de signatura existents, i ha d'establir regles concretes en matèria d’arxiu, gestió documental i gestió electrònica de factures. I també, la incorporació de les matèries de transparència i bon govern a l’ordenança municipal persegueix el millor compliment de la Llei en benefici de la participació de la ciutadania en els debats públics i de les normes de publicitat activa i accés a la informació.

Alternatives: S’estudiaran les alternatives que es puguin presentar. PRESENTACIÓ D’APORTACIONS Les propostes i suggeriments s'han recollit, fins al dia 15 de juliol de 2020. Finalitzada la consulta prèvia, i valorades per la comissió d'estudi totes les aportacions presentades, l'ordenança es va aprovar de forma inicial al ple del 23 de juliol de 2020.

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS

La fase d'informació pública i presentació d'al·legacions va estar oberta fins al 23 de setembre 2020. Les propostes es van recollir a través del correu electrònic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana oac@montcada.org

APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA

Un cop valorades les aportacions presentades, l'ordenança va ser aprovada de forma definitiva en el ple del 29 d'octubre de 2020