Consulta prèvia sobre l'ordenança reguladora de la utilització privativa del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

CONSULTA PRÈVIA SOBRE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració de les normes, de conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú, amb caràcter previ a l’aprovació del text, es porta a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania i empreses potencialment afectades per la norma a aprovar. Al tractar-se en aquest cas d’aprovació d’una Ordenança fiscal, es seguiran també els específics tràmits establerts al Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLHL).

Antecedents:

En l’actualitat la tributació per l’aprofitament especial del domini públic per ocupació del subsòl, el sol i la volada a la via pública dins el terme de Montcada i Reixac es recull a  l’Ordenança fiscal numero 21 reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública a l’empara del previst als articles 57, i 20.3.a), 20.3.e), 20.3.g), i 20.3.k), del TRLHL, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal.

Atès que amb l’objectiu d’analitzar la situació actual de la tributació per l’aprofitament del domini públic de les empreses de subministrament d’energia al municipi de Montcada i Reixac, aquest Ajuntament ha contractat la prestació d’un servei de col·laboració i assessorament per avaluar, d’una banda,  l’ordenança fiscal vigent número 21  reguladora de la taxa per ocupacions dels subsòl, el sol i la volada de la via pública, i d’altra, desenvolupar una nova ordenança reguladora d’aquesta taxa acompanyat de l’informe tècnic econòmic derivat amb el corresponent estudi de costos, d’acord amb l’article 25 del TRLHL.

Atès que l’article 20 i següents del TRLHL, dins de la capacitat tributària reconeguda a l’article 140 de la Constitució espanyola, estableix la possibilitat dels Ajuntaments, de forma genèrica, d’establir taxes a l’ocupació del domini públic local.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

Vist l’anàlisi i les propostes del treball realitzades per l’empresa adjudicatària Coordinadora de Gestió d’Ingressos, i tenint en compte les sentències del Tribunal Suprem que avalen la possibilitat que, dins les ordenances reguladores de cada Ajuntament, s’admetin dues taxes diferents; una aplicable a l’ocupació de vies públiques municipals (1,5%); i l’altra, a la resta dels supòsits d’aprofitament o utilització del domini públic en els quals l’empresa explotadora de servei utilitza aquestes línies, no per al subministrament  als veïns, sinó per a transport d’energia a altres termes municipals o d’altres finalitats.

Així com també, sentències del Tribunal Suprem (STS 2708/2016 ) que afecten la situació de les empreses que gestionen xarxes principals de transport d’electricitat i gas, respecte a les quals es refereix l’article 20 del TRLHL.

Tot l’anterior aconsella implantar “ex novo”, com a norma local, l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, per optimitzar la gestió tributària dins el marc normatiu que ha estat interpretat recentment pel Tribunal Suprem, i d’acord a l’informe tècnic econòmic que s’ha elaborat segons preveu l’apartat 1.a) de l’article 24 del TRLHL, conforme al qual, amb caràcter general, les ordenances fiscals poden assenyalar en cada cas, atenent la naturalesa específica de la utilització privativa o de l’aprofitament especial de què es tracti, els criteris i paràmetres que permetin definir el valor de mercat de la utilitat  derivada del seu gaudi.

En aquest cas, s’ha tingut en compte la doctrina legal fixada pel Tribunal Suprem en sentència 15/1/1998 /RJ 1998/791), sobre la base de la qual, per a concretar la quantificació de determinades taxes per aprofitament especial del domini públic ha de tenir-se en compte el valor de mercat de l’espai públic afectat, modulat amb específics paràmetres referents a la utilitat derivada de l’esmentat aprofitament. L’informe econòmic és suficient per a demostrar que l’Ajuntament no fixa les quanties de la taxa amb criteris arbitraris, sinó raonables i establerts amb respecte al principi de legalitat i la doctrina del Tribunal Constitucional, dictada en les seves sentències 185/1995 i 233/1999.

Els objectius que es persegueixen:

Actualitzar i millorar la situació actual de la tributació per l’aprofitament del domini públic de les empreses de subministrament d’energia al municipi de Montcada i Reixac.

 En concret, gravar la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local en el seu sòl, subsol i vol, amb :

  1. Instal·lacions de transport d’energia amb tots els seus elements indispensables que als mers efectes enunciatius es defineixen com a caixes d’amarrament , torres metàl·liques , transformadors o línies pròpies de transport o distribució d’energia elèctrica, gas, aigua o altres subministraments energètics, instal·lacions de bombament i altres elements anàlegs que tinguin a veure amb l’energia i que constitueixin aprofitaments o utilitzacions del domini públic local no recollits en aquest apartat.
  2. Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.

Alternatives: S’estudiaran les alternatives que es puguin presentar.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions potencialment afectades per la norma a aprovar.

Les propostes s'han recollit fins al 5 de juliol de 2021 per  correu electrònic a l’adreça:    participaciociutadana@montcada.org

FINALITZAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES NO S'HA REBUT CAP APORTACIÓ