Renovació del Reglament de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Montcada i Reixac va iniciar el procés de renovació del Reglament de Participació Ciutadana, vigent des de l'any 2006 per tal d'adaptar-lo a les noves lleis i normatives que afecten la participació ciutadana.

El nou Reglament de Participació ha de ser un document modern i actual, que incorpori els nous mecanismes i les directrius del govern obert i de la transparència. Així mateix, ha de ser un reglament obert i flexible per tal de poder incorporar totes aquelles experiències i iniciatives que puguin anar apareixent i que siguin d’interès per a la ciutat i per a l’impuls de la participació.

Per promoure el debat de la ciutadania i les entitats entorn la participació ciutadana es va obrir un procés participatiu. Les conclusions i propostes sorgits a partir d’aquest procés van ser la base per a l’elaboració del nou Reglament.

Per iniciar el debat ciutadà es va partir d’un esborrany de Reglament que elaborat per una comissió de treball integrada per personal tècnic i polític del consistori. Per a la seva redacció es va prendre com a model un Reglament tipus que elaborat per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu que pogués servir d'orientació als ajuntaments que volguessin dur a terme aquesta revisió.

La recollida d’aportacions, propostes i/o suggeriments es va dur a terme durant tot el mes de maig i fins al 15 de juny de 2018 a través d’aquest portal i a través d'una sessió participativa i de debat que va tenir lloc el dia 29 de maig a les 19 hores a la Sala Institucional de la Casa de la Vila.

Un cop finalitzada la fase de recollida de propostes, es va procedir al seu anàlisi i validació, i finalment la comissió de treball va consensuar el document final del nou Reglament de Participació Ciutadana, incorporant la visió de la ciutadania.

En el ple del mes de novembre de 2018 es va aprovar de forma inicial el nou Reglament, el 12 de desembre de 2018 es va publicar l'anunci al BOPB i es va obrir el termini legal de 30 dies per a la presentació d'al·legacions.

En data 22 de febrer de 2019 es va publicar al BOP l'aprovació definitiva del reglament de Participació Ciutadana i el Text íntegre Reglament