Registre d'usuari / entitat

Introdueix les teves dades per obrir un nou compte.

* Camps obligatoris

Nom *
Cognoms
Correu electrònic *
Reescriu el teu correu electrònic *
DNI o NIE (ex. 12345678A, sense espais ni guions) *
He llegit i accepto els termes i condicions que aquĆ­ s'exposen *

AVÍS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D'ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

Les persones que accedeixin a aquesta plataforma es comprometen a acceptar i complir tot el que preveu aquests avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables, així com a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il•legal o contrària a la bona fe i l’ordre públic.

 

 1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús.

 

La participació (entenent-la com a participació activa més enllà de la lectura del contingut present) al Portal de Participació de l'Ajuntament de Montcada i Reixac es regula per les presents condicions d'ús que vinculen a totes les persones que participin en aquest lloc web i per aquelles instruccions que l’Ajuntament de Montcada i Reixac pugui dictar. Per això, qualsevol persona que desitgi participar haurà de registrar-se. Al finalitzar el registre se sol•licitarà l'acceptació d'aquestes condicions d'ús.

 

L'Ajuntament de Montcada i Reixac es reserva la facultat de modificar les presents condicions d'ús per a la participació al Portal de Participació de l'Ajuntament de Montcada i Reixac (d'ara endavant el Portal), l'última versió del qual es publicarà en aquest lloc web, moment a partir del qual regiran les noves condicions.

 

 1. Objectiu de la iniciativa

 

A través del Portal, es vol fomentar la participació de la ciutadania en la gestió de la ciutat, implicant-la en la generació d'idees i propostes noves i viables, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. El seu objectiu és dotar a la ciutadania d'un instrument de comunicació entre ciutadans i ciutadanes i d'aquests amb les institucions.

 

 1. Questions generals sobre la participació al Portal

 

Podrà participar qualsevol persona física a partir dels 16 anys que s'hagi registrat prèviament al Portal. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús es declara tenir 16 anys o més. Les persones majors d'edat a càrrec de les quals es troben els o les menors, són plenes responsables de l'actuació que tinguin aquestes al Portal. No existeix limitació quant al nombre de propostes a presentar per les persones participants.

 

Per participar creant o recolzant propostes, a la persona usuària se li requerirà que tingui 16 anys o més i estar empadronat a Montcada i Reixac o, haver tingut alguna relació administrativa amb l'ajuntament de Montcada i Reixac. Aquesta comprovació es realitzarà mitjançant el nombre del DNI en els termes indicats en l'apartat 7B Protecció de dades.

 

En introduir el títol de les propostes, es recomana escriure una descripció breu i precisa. Per completar l'argumentació es podran associar imatges adjuntes.

 

 1. Obligacions dels usuaris del Portal

 

En ser el Portal un punt de trobada amb l’objectiu de compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la ciutat, les persones usuàries estan obligades a fer un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

 

L'Ajuntament de Montcada i Reixac no és responsable de l'ús incorrecte del Portal per les persones usuàries o dels continguts localitzats en el mateix, sent cada usuari o usuària responsable del seu ús correcte i de la legalitat dels continguts i opinions que hagi compartit.

 

L'Ajuntament de Montcada i Reixac podrà limitar o denegar l'accés al Portal d'opinions, informacions, comentaris o documents que les persones usuàries vulguin incorporar, podent instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal.

 

D'acord a la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del Portal amb finalitats diferents a les de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

 • Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.
 • Compartir dades de caràcter personal (noms, fotografies, etc.) de terceres persones sense haver obtingut el consentiment oportú.
 • Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal o el Codi Penal.
 • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris o usuàries sense la seva autorització expressa.
 • La seva utilització amb finalitats de publicitat.

La realització de qualsevol dels anteriors comportaments, així com l'indici que alguna persona pugui estar realitzant qualsevol altre ús indegut del Portal, permetrà a l'Ajuntament de Montcada i Reixac suspendre temporalment l'activitat d’aquesta persona, inhabilitar o eliminar el seu compte i/o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades, entre elles posar els fets en coneixement de les autoritats administratives o judicials competents.

 

En cas que el contingut introduït per alguna persona usuària incorpori un enllaç a un altre lloc web, l'Ajuntament de Montcada i Reixac no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.

 

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de terceres persones que poguessin derivar-se. En cap cas, l'Ajuntament de Montcada i Reixac, serà responsable de l'ús indegut del Portal o dels continguts que es comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona faci de les seves idees aportades, sobre la idoneïtat d'aquestes idees ni sobre els resultats que en derivin.

 

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre les persones participants en el lloc web i/o amb una tercera persona, l'Ajuntament de Montcada i Reixac quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

 

 1. Ús del Portal

 

Les persones participants podran accedir i navegar pel Portal lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació o suport d'una proposta, se li sol•licitarà que introdueixi les seves credencials, per a l'obtenció de les quals serà necessari registrar-se prèviament. El registre, que permetrà participar en qualsevol dels mòduls de l'aplicació, es realitzarà introduint les dades següents:

 

 • Nom d'usuari o usuària
 • Correu electrònic
 • DNI
 • Acceptació de les condicions d'ús del Portal

El nom d'usuari o usuària permet identificar el compte i les contribucions al Portal, però no a la persona titular de les dades, ja que no ha de correspondre, obligatòriament, amb la identificació de la persona titular i per tant, no tindrà la consideració de dada de caràcter personal.

 

Tot i que es recomana que el nom no coincideixi amb les seves dades reals, en cas que l'usuari o usuària opti per crear un nom que correspongui amb les seves dades reals i per tant pugui ser possible identificar a la persona titular de les dades, en signar aquestes condicions declara que assumeix tots els riscos que això pugui comportar i eximeix a l'Ajuntament de Montcada i Reixac de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet.

 

L'usuari o usuària es fa responsable de la veracitat de la informació utilitzada per al registre i s’obliga a actualitzar-les si aquestes dades es modifiquen.

 

En cas que l'usuari o usuària comuniqui dades de terceres persones, acceptant aquestes condicions declara que ha informat prèviament a aquestes persones i que té el seu consentiment exprés per cedir les dades a l'Ajuntament de Montcada i Reixac.

 

La persona usuària podrà interactuar amb l'eina intervenint en els diferents mòduls de participació que l'Ajuntament incorpori al Portal.

 

 1. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries

 

Les presents condicions regulen els termes aplicables al contingut remès per les persones usuàries del Portal a través del formulari corresponent (d'ara endavant, el contingut). Aquestes condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti a l'Ajuntament, havent de significar-se el següent:

 

 • Confidencialitat: Les dades de caràcter personal seran confidencials en tot moment i no seran conegudes pel públic en general. El contingut de les propostes serà publicat amb el nom d'usuari o usuària i el vot serà secret.

 

 • En el cas que l'Ajuntament estigui interessat en el contingut remès per la persona usuària es podrà posar en contacte amb ella per sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació (qualsevol contingut remès per l'usuari o usuària exceptuant les dades de caràcter personal) tindrà caràcter de no confidencialitat, sense perjudici que en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar-se informació de caràcter confidencial es signi el corresponent Acord de Confidencialitat o autorització de cessió de dades.

 

L'Ajuntament de Montcada i Reixac es reserva el dret de no contactar amb les persones usuàries que li haguessin remès el contingut. Tot això sense perjudici de l'establert a l'apartat relatiu a "Drets de Propietat Intel•lectual i industrial".

 

En el supòsit que l'Ajuntament de Montcada i Reixac, a la seva sencera discreció, decidís contactar amb determinats usuaris o usuàries, aquests coneixen i accepten que per això l'Ajuntament de Montcada i Reixac no adquireix cap compromís.

 

 • Publicitat o difusió dels continguts presentats: Les persones participants al Portal declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en els mitjans públics i xarxes socials així com a través d'altres mitjans que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.

 

 • No devolució material: L'Ajuntament de Montcada i Reixac no té cap obligació de retornar el contingut remès per les persones participants.

 

 • Procediment d'avís i retirada: L'Ajuntament de Montcada i Reixac processarà les peticions d'eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús que hagin afegit les persones participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si existeix incompliment de les presents condicions d'ús, podrà sol•licitar la retirada de continguts a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. L'Ajuntament de Montcada i Reixac es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

 

 1. Política de propietat intel·lectual, privacitat i protecció de dades

 

 • Titularitat dels drets de propietat intel•lectual i industrial: la persona que aporta el contingut declara, amb l’acceptació de les presents condicions ser titular dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut i que a més ho remet a l’Ajuntament de Montcada i Reixac de forma voluntària per a la seva divulgació al Portal o en qualsevol altra mitjà disponible per a això.com les xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.

 

La titularitat de tots i cadascun dels continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits pel Dret de Propietat Industrial i intel·lectual, correspon a les persones autories i/o titulars dels esmentats continguts.

 

L'Ajuntament de Montcada i Reixac no assumeix responsabilitat alguna, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que pogués derivar-se de la titularitat, dret d’ús, publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars. Qualsevol vulneració dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.

 

 • Protecció de dades:

 

Termes d'accés al Padró Municipal d'Habitants:

 

Acceptant aquestes condicions la persona usuària dona el seu consentiment exprés a l’Ajuntament de Montcada i Reixac per tractar les seves dades de caràcter personal, que hi consten en el Padró Municipal d’Habitants (DNI i data de naixement) a efectes de realitzar les comprovacions necessàries sobre les condicions requerides per poder participar en el procés.

 

Així mateix, dona el seu consentiment exprés, perquè les dades de caràcter personal que hi consten al fitxer Padró Municipal d’Habitants (nom i cognoms, data de naixement, adreça, sexe i barri) s’incorporin al fitxer PARTICIPACIÓ CIUTADANA, amb la finalitat de poder gestionar la participació en els diferents processos de participació que realitzi l’Ajuntament de Montcada i Reixac, contactar amb la persona usuària i per a la realització d’estadístiques dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana.

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal (introduïdes per la persona usuària -nom usuari o usuària, adreça electrònica i DNI- s’incorporaran al fitxer PARTICIPACIÓ CIUTADANA del que és responsable l’Ajuntament de Montcada i Reixac i seran objecte de tractament amb la finalitat de realitzar la gestió integral de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i la gestió del cens electoral. No seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

 

En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l’Ajuntament de Montcada i Reixac per procedir a la seva rectificació.

 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, Oficina d’Atenció al Ciutadana (OAC), Av. de la Unitat, 6 o al correu electrònic oac@montcada.org

 

 1. Normativa aplicable

 

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o d’incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant els jutjats competents.

 

 1. Revisió de les condicions d'ús

 

L'Ajuntament de Montcada i Reixac es reserva el dret de revisar les presents condicions d'ús i la política de privacitat a qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, les persones usuàries registrades seran avisades a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.